El Project Management i la Gestió de Projectes en la Construcció

El PROJECT MANAGEMENT és la disciplina que estructura la metodologia de la gestió de projectes. Un projecte és allò que hom pensa portar a acompliment, és l’esforç temporal necessari per a crear un producte o un servei únic. Si cada projecte que comença és únic, és una predicció de futur que encara no s’ha fet mai realitat. Un projecte pot ser tant el disseny d’una màquina, com el desenvolupament d’un producte farmacèutic, una pel·lícula…… o la construcció d’un edifici.

La gestió de projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats necessàries per acomplir amb els requisits específics de cada projecte. El desenvolupament d’un projecte es pot estructurar en cinc grups de processos, que són l’inici, la planificació, l’execució, el tancament i el control continu de l’acompliment de les previsions.

Com a marc de referència i per establir una metodologia de treball, diferenciem diverses àrees de coneixement: la gestió de l’abast, del temps, del cost, de la qualitat, dels recursos humans, de les adquisicions, dels riscos, de les comunicacions, dels interessats i de la integració de totes aquestes àrees. I en tot moment una aportació de valor, “value engineering”, que ha de ser mesurable.

El PROJECT MANAGEMENT té una voluntat global, que es pugui adoptar en projectes molt diferents, a circumstàncies variables i a cultures diverses. Per aconseguir-ho es basa en unes metodologies, que s’han d’entendre com un marc de referència que s’ha d’adaptar a cada cas concret. Aquesta adaptabilitat dels procediments s’ha d’inscriure, arreu, en un llenguatge i en una ètica comuna.

La Direcció Integrada de Projectes (expressió que engloba del Project Management i les seves variants) actua sempre en representació de la Propietat i s’encarrega del control de tot el desenvolupament del projecte per tal d’assolir una optimització de la rendibilitat de la inversió.

Es caracteritza per:

Enfoc provisional

Actuació oportuna per anticipar i corregir desviacions assegurant la culminació del Projecte en el temps, cost i qualitat planificats dintre de l’Abast definit

 

Enfoc sistèmic

Abordar el Projecte de forma integral, fet que comporta una optimització dels mitjans i recursos

Dues referències importants són la NB-ISO 10006:2003: “Directrius per a la qualitat a la DIP: Directrius per assegurar la qualitat tant dintre del procés del projecte com dels productes del projecte”; i la ISO 21500:2012 “Orientació sobre la gestió de projectes”.

La DIP com a Servei Professional

La DIP pot ser utilitzada per les organitzacions en dos sentits ben diferenciats:

  • Com a sistema directiu propi (tecnologia de direcció)
  • Com a negoci (venda de la tecnologia de direcció)

Això vol dir que cal diferenciar entre l’aplicació de les tècniques de la DIP i els serveis DIP.

Les tècniques de la DIP les poden fer servir totes les entitats que es dediquin a desenvolupar projectes i que pretenguin fer-ho amb èxit, optimitzant els recursos implicats i assolint els objectius traçats, és a dir, s’aplica la DIP en benefici propi. En aquest sentit, la DIP la poden aplicar per tant, contractistes, empreses d’enginyeria, estudis d’arquitectura i qualsevol organització l’activitat dels quals sigui projecte.

Un altre enfoc diferent és la venda de la tecnologia de direcció, quan una empresa que té un equip de professionals formats en les tècniques de DIP, disposa d’una base metodològica de Project Management conformada, i ofereix a la seva cartera de negocis els serveis professionals de DIP.

En aquest cas aplica la DIP per optimitzar els recursos del Client que li contracta el servei, i actua com a representant d’aquest Client davant les parts interessades del projecte (constructores, enginyeries, estudis d’arquitectura, etc).